Ιωάννης Μεταξάς - Περιοδικά
Ιωάννης Μεταξάς - Περιοδικά
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Η «Ναυτική Επιθεώρηση» γεννήθηκε όταν ο προϊστάμενος του Τμήματος Ιστορικών Αρχείων και Εργασιών του Γ.Ε.Ν, Υποναύαρχος Δημήτριος Φωκάς εισηγήθηκε το 1917 την έκδοσή της ως επίσημο περιοδικό του Πολεμικού Ναυτικού.
Το περιοδικό κυκλοφόρησε ανελλιπώς από τον Μάρτιο του 1917 μέχρι και το 1941, οπότε διεκόπη λόγω των πολεμικών γεγονότων για να επανεκδοθεί το 1945. Από τότε εκδίδεται κανονικά μέχρι σήμερα. Το 1977 το περιοδικό βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
(το ευρετήριο σε pdf)
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1936 - 1941
ΕΤΟΣ 1936 - ΤΕΥΧΟΣ 143 Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Ελληνικαί φοροδείκται ................................................
Λ., Πλοιάρχου :
Ο πόλεμος της Μωρέως (1824 - 1828) ..........................
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου
Επί της οργανώσεως της επακτίου και τοπικής αμύνης της Χώρας .......................................................................
Δ. Δούκα, Πλωτάρχου :
Διεθνείς συνθήκαι Δαρδανελλίων ..................................
Εκ της «Revue Maritime» :
Η αεροπορία ανιχνεύσεως (Μετάφρασις « Ν. Επιθεωρήσεως ») .......................................................
Δ. Ζέπου, Πλωτάρχου :
Βραχύτατα κύματα .....................................................
Γ. Σταυριανούλη, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Το λογιστικόν σύστημα του Ναυτικού ............................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................
σελίδα

1

13


30

38


57

71

75
96
ΤΕΥΧΟΣ 144 Μάρτιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Ραδιωγονιόμετρα  Adcock ...........................................
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Τα κύρια συμπεράσματα εκ της μελέτης του βιβλίου
«Η στρατηγική και η τακτική των αερομαχιών» ..............
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις κατά την αρχαιότητα ...............
Ν. Δουζίνα, Ανθυποπλοιάρχου (Μ) :
Περί λιπάνσεως και ωστικών τριβέων Michell .................
Α. Πάλλα, Σημαιοφόρου (Μ):
Πως βλέπομεν το χυτήριον των συνεργείων
Β. Ναυστάθμου .........................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................
σελίδα

115


129

136

166


179
186
ΤΕΥΧΟΣ 145 Απρίλιος
Γ. Παγκάρα, Αντιπλοιάρχου :
Η προστασία των ελασμάτων των πλοίων και τα χρώματα
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Προς ένα νέον εκπαιδευτικόν σύστημα δια την εκπαίδευσιν των ανωτέρων και κατωτέρων στελεχών του Ναυτικού μας
Ν. Αβέρωφ, Επισμηναγού :
Η αεροπορία εις τον κατά θάλασσαν αγώνα ..................
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους .....................................................
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις « Ν. Επιθεωρήσεως ») ..
Δελτίον πληροφοριών .................................................


209


231

245


262

277
310
ΤΕΥΧΟΣ 146 Μάιος
Κ. Σκουφόπουλου, Αντιπλοιάρχου :
Επί της μορφής του προσεχούς εναερίου πολέμου .........
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους ....................................................
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις « Ν. Επιθεωρήσεως » ...
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


319


326

346
371
ΤΕΥΧΟΣ 147 Ιούνιος
Γ. Κατσαρού, Συνταγματάρχου Πυρ. :
Τα προβλήματα του προορισμού των ναυτικών εξοπλισμών
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Αι επάκτιοι οχυρώσεις ................................................
Ι. Ρώσσετου, Πλωτάρχου Ναυπηγού :
Αξων κλίσεως πλοίου .................................................
Σ. Σαμαρτζή, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Νέοι προσανατολισμοί περί της ναυπηγήσεως υποβρυχίου
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως »)
Δελτίον πληροφοριών ..................................................
Lt William Guy Carr :
Εις το έλεος του Θεού (Μετάφρασις Πλωτάρχου (Ο) ε.α. Π.Ε. Σεγδίτσα)


379

397

408

413

429
446
ΤΕΥΧΟΣ 148 Ιούλιος - Αύγουστος
Π. Ρεδιάδη, Αντιναυάρχου :
Η αεροπορία εν τη θεωρία του πολέμου ......................
Τρ. Κωνσταντινίδου, Αντιπλοιάρχου :
Η εν τω Β.Ναυτικώ εκπαίδευσις και οργάνωσις .............
Δ. Ζέπου, Πλωτάρχου :
Φωτοτηλεγραφία και τηλεόρασις ................................
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Ποιός ανακάλυψεν την Αμερικήν πρώτος? .....................
Δ. Ζέρμπα, Πλωτάρχου (Ο) :
Οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι εις Παξούς ..........................
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις « Ν. Επιθεωρήσεως » )
Δελτίον πληροφοριών .................................................


3

26

58

67

83

112
140
ΤΕΥΧΟΣ 149 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Χ. Δελαγραμμάτικα, Πλοιάρχου :
Επί της εκπαιδεύσεως εν τω Β. Ναυτικώ ......................
Κ. Σκουφόπουλου, Αντιπλοιάρχου :
Τα επιστημονικά συμπεράσματα της μεγαλυτέρας καθ' ύψος πτήσεως ...........................................................
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Ναυτικόν με Αεροπορίαν ή Αεροπορίαν με Ναυτικόν ? ....
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Εμπόριον πρώτων υλών - Ανθραξ ...............................
Δ. Ζέρμπα, Πλωτάρχου (Ο) :
Οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι εις Παξούς ..........................
Α. Μιχόπουλου, Ανθυποπλοιάρχου (Μ) :
«Queen Mary» το αριστούργημα της Αγγλικής τεχνικής ..
O. Queant: Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ..............................
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ....
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


151


172

197

207

229

260

289

293
309
ΤΕΥΧΟΣ 150 Νοέμβριος
Σ. Λαζαρίμου, Πλωτάρχου :
Παλινδρομούντες αυτόματοι αεροφόροι συστήματος Aga .
Ι. Παπακυριακόπουλου, Πλωτάρχου Δικ. :
Το πταισματικόν δια του άνδρας του Β. Ν. Δίκαιον .........
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Εμπόριον πρώτων υλών - Πετρέλαιον ............................
Α. Μιχόπουλου, Ανθυποπλοιάρχου (Μ) :
«Queen Mary» το αριστούργημα της Αγγλικής τεχνικής ..
Φ. Μαλατέστα, Τηλεγραφητού Α' τάξεως :
Ιστορικά τηλεπικοινωνίας ............................................
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ....
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεων ..........................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


319

325

330

341

369

373


389
393
ΤΕΥΧΟΣ 151 Δεκέμβριος
Γ. Μεζεβίρη, Πλοιάρχου :
Η ανάπτυξις της αεροπορίας δεν επέφερε το τέλος του πλοίου μάχης ............................................................
B. Bostrom, Πλωτάρχου Σουηδικού Ναυτικού :
Αρχαί διέπουσαι το A/A πυροβολικόν (Διασκευή Πλοιάρχου Γ. Παγκάρα) ..............................................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Εμπόριον πρώτων υλών - Σίδηρος και παράγωγα ...........
Ludendorff, Στρατηγού :
Ο ολικός πόλεμος (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως»)
Δελτίον πληροφοριών ................................................401


423

436

449
461
ΕΤΟΣ 1937 - ΤΕΥΧΟΣ 152 Ιανουάριος
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η διάλεξις επί της τακτικής χρησιμοποίησεως του ναυτικού πυροβολικού ................................................
Χ. Ποταμιάνου, Σμηναγού :
Το πρόβλημα της ναυτικής αεροπορίας .........................
Α.Ζ. :
Ακμή και παρακμή της Βενετίας - Ιστορικόν σημείωμα ....
Α. Αναστασιάδου, Ανθυποπλοιάρχου (Ι) :
Πως θα προφυλαχθώμεν από τον χημικόν πόλεμον εάν καταληφθώμεν εξαπίνης χωρίς να έχωμεν προσωπίδας ούτε υπόστεγα ...........................................................
Εδ. Κόδριγκτον :
Ιστορικά σημειώματα (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως»)
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ......................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................. 3

52

6590

105


108
133
ΤΕΥΧΟΣ 153 Φεβρουάριος - Μάρτιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Ασύρματος τηλέγραφος ..............................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ν. Πυροβολικού ........................
Κ. Δαβάκη, Αντισυνταγματάρχου Πεζ. :
Στρατιωτικά διδάγματα από το εν Ισπανία πολεμικά γεγονότα ...................................................................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις των Πορτογάλων προς τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν Ωκεανόν ...............................
G. :
Τα Πολεμικά Ναυτικά κατά το 1936 (Metafrasiw ek thw «Marine Rundschau») .................................................
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Οι κατά την θρησκευτικήν πίστιν την κατά την αρχαιότητα και τους Χριστιανικούς χρόνους, πάτρωνες των ναυτικών μας ..........................................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


117

127


156


176


205226
242
ΤΕΥΧΟΣ 154 Απρίλιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Ηλεκτρικά κύματα βραχύτατα και υπερβραχέα - Εφαρμογαί αυτών .......................................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ...............
Ι. Μυλωνά, Χημικού:
Μια μελέτη επί της αεραμύνη .......................................
Ι. Ρωσσέτου, Πλωτάρχου Ναυπ. :
Ναυπηγικαί Σημειώσεις ...............................................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις των Πορτογάλων προς τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν Ωκεανόν ..............................
Weniger, Πλοιάρχου ε.α. :
Η χρησιμοποίησις του στόλου μετά την μάχη του Skagerrak .................................................................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................253

271

301

323


327


349
374
ΤΕΥΧΟΣ 155 Μάιος - Ιούνιος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Ο Αντιναύαρχος Ι. Δημητριάδης ...................................
Ι. Τσαγγρή, Πλοιάρχου Χημ. :
Παθητική αεράμυνα εν Τουρκία ...................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Διάσημοι Γάλλοι πυροβοληταί  ...................................
Κ. Δαβάκη, Αντισυνταγματάρχου Πεζ. :
Νεώτεραι αντιλήψεις περί πολέμου ..............................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις των Πορτογάλων προς τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν Ωκεανόν ..............................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η πολεμική οικονομία ανά τους αιώνας ........................
Ι. Μυλωνά, Χημικού :
Μια μελέτη επί της αεραμύνης .....................................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») .......................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


383

401

405

442


458

475

511


544
548
ΤΕΥΧΟΣ 156 Ιούλιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Ασύρματος τηλεγραφία και τηλεφωνία δια βραχέων κυμάτων. .................................................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Ν. Αβέρωφ, Επισμηναγού :
Περί του Ελληνικού θωρηκτού ....................................
Ι. Ρωσσέτου, Πλωτάρχου Ναυπ. :
Ναυπηγικαί Σημειώσεις .............................................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η πολεμική οικονομία ανά τους αιώνας ........................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................3

33

59

77

81
119
ΤΕΥΧΟΣ 157 Αύγουστος
Γ. Μεζεβίρη, Πλοιάρχου :
Επί ενός παλαιού αλλά πάντοτε επικαίρου θέματος ......
(Εκ της Ανωτ. Διοικήσεως Τοπικής Αμυνης) :
Μια στατιστική επί των αποτελεσμάτων του χημικού πολέμου και αι νέαι κατευθύνσεις αυτού ......................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Τρ. Κωνσταντινίδου, Αντιπλοιάρχου :
Η στρατηγική της ασθενεστέρας δυνάμεως ......... ..........
Σ. Λαζαρίμου, Αντιπλοιάρχου :
Η ανακάλυψις των χρονομέτρων και τα προηγηθέντα
αυτής ........................................................................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις των Πορτογάλων προς τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν Ωκεανόν ...............................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η πολεμική οικονομία ανά τους αιώνας .........................
Α. Σπανίδη, Υποπλοιάρχου :
Σύγχρονος τορπιλλική προσβολή ................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


135


141

148

169


184


212

232

247
249
ΤΕΥΧΟΣ 158 Σεπτέμβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ..............
Σ. Λαζαρίμου, Αντιπλοιάρχου :
Η ανακάλυψις των χρονομέτρων και τα προηγηθέντα
αυτής ........................................................................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Αι ναυτικαί εξερευνήσεις των Πορτογάλων προς τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν Ωκεανόν ..............................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η πολεμική οικονομία ανά τους αιώνας ........................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί
(Μετάφρασις«Ν.Επιθεωρήσεως») ...............................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


265


289


316

333


351
355
ΤΕΥΧΟΣ 159 Οκτώβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου:
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ..............
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Διδάγματα εκ της πολεμικής ιστορίας. Τα πορτραίτα ιστορικών ναυάρχων ...................................................
Σ. Λαζαρίμου, Αντιπλοιάρχου :
Η ανακάλυψις των χρονομέτρων και τα προηγηθέντα
αυτής ......................................................................
Κ. Αθανασιάδη, Πλωτάρχου (Ο):
Η χρηματική διαχείρισις εν των Β .Ν. ...........................
Α. Μιχόπουλου, Υποπλοιάρχου (Μ) :
Το μέλλον της δι' ατμού προώσεως .............................
Δημ. Βασιλείου, Πλοιάρχου Ε.Ν. :
Ταχεία μέθοδος προσδιορισμού θέσεως δια ζεύγους απλανών ..................................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


367


389


419

447

468


485
491
ΤΕΥΧΟΣ 160 Νοέμβριος - Δεκέμβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Το μέλλον του Διεθνούς Δικαίου ..................................
Ε. Βουρλάκη, Λοχαγού Πυρ. :
Η Μετεωρολογία και η συμβολή της εις τας στρατιωτικάς τέχνας ......................................................................
Η. Τσουκαλά, Σημαιοφόρου :
Ταχεία μέθοδος προσδιορισμού θέσεως δια ζεύγους απλανών ...................................................................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») .......................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


501

517


538


555


559
562
ΕΤΟΣ 1938 ΤΕΥΧΟΣ 161 Ιανουάριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ............
Ε. Ματθαίου, Πλωτάρχου:
Μέτρησις μονώσεως συσσωρευτών .............................
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο):
Εξερευνήσεις κατά την αρχαιότητα εις την Αφρικήν.
Η αναζήτησις των πηγών του Νείλου ...........................
J.M. Chalet :
Η τουρκική ναυτική γλώσσα .......................................
Ι. Μπουσμπουρέλη, Ταγματάρχου Πεζ. :
Η οργάνωσις των κρατών δια τον πόλεμον της αύριον
Δελτίον πληροφοριών .................................................


3

18


23

37

49
69
ΤΕΥΧΟΣ 162 Φεβρουάριος - Μάρτιος
Tempelhoft Von, Υποστρατήγου ε.α. :
Ποίαν επήρειαν θα ασκήσωσι τα χημικά πολεμικά μέσα εις μέλλοντα πόλεμον επί της εκβάσεως τούτου (Μετάφρασις Πλοιάρχου Ι.Τσαγγρή) ............................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ..............
Α.Κ.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Εξερευνήσεις κατά την αρχαιότητα εις την Αφρικήν. .......
A. Reussner :
Η Αγγλία εν τη Ανατολική Μεσόγειω ...........................
Borries Von A., Πλωτάρχου :
Η παράκτιος άμυνα κατά ενάεριων επιδρομών
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ..............................
Marchand, Υποπλοιάρχου :
Η επινήϊος Βρεταννική αεροπορία & η νέα οργάνωσις της
O. Queant:
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ........................................................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................
89

103

120

129


160

175


184
188
ΤΕΥΧΟΣ 163 Απρίλιος
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Επί αρχαιοτάτου τινός προτύπου ναυτικού διάρματος ...
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ............
Κ.Α.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Περί διατροφής πληρωμάτων ....................................
Κ. Αράπη, Ανθυποπλοιάρχου (Μ) :
Τα ηλεκτροϋδραυλικά πηδάλια .................................
Le Masson Henri :
Ο Στόλος των «Σκιάχτρων» (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ......................................................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ......................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


207

223

240

256


269


278
281
ΤΕΥΧΟΣ 164  Μάιος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η μεγάλη στρατηγική του Παγκοσμίου Πολέμου ..........
Κ.Α.Α., Πλωτάρχου (Ο) :
Περί διατροφής πληρωμάτων ......................................
Π. Δαμηλάκη, Υποπλοιάρχου :
Επεξεργασία αποτελεσμάτων πυρών ..........................
Lartigue, Πλοιάρχου :
Μια επιτυχής έρευνα. Η αναδιοργάνωσις των
αεροναυτικών δυνάμων της Αμερικής κατά το 1925 (Μετάφρασις «Ν.Επιθεωρήσεως») .................................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


289

305

329

361356
377
ΤΕΥΧΟΣ 165 Ιούνιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Ραδιοφωνία ...............................................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ..............
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Η Γεωγραφία και η κυριαρχία των θαλασσών ...............
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η καταδρομή κατά το νεώτερον Διεθνές Ν. Δίκαιον και η διάκρισις αυτής από της πειρατείας ............................
Α. Φονταρά, Δοκ. (Μ) :
Υπολογισμός των ψυγείων επιφανείας .........................
Jacques de Prevaux :
Αι στρατηγικαί ιδέαι εν των Γερμανικώ Ναυτικώ κατά τον Ιούλιον του 1914 ........................................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................


389

395

411


434

449


469
497
ΤΕΥΧΟΣ 166 Ιούλιος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Η Γεωγραφία και η κυριαρχία των θαλασσών ...............
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Η καταδρομή κατά το νεώτερον Διεθνές Ν. Δίκαιον και η διάκρισις αυτής από της πειρατείας ...........................
Jacques de Prevaux :
Αι στρατηγικαί ιδέαι εν των Γερμανικώ Ναυτικώ κατά τον Ιούλιον του 1914 (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως» .......
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ......................................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................


3

20


52


64


90
93
ΤΕΥΧΟΣ 167 Αύγουστος
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Δύο σοβαραί γεωγραφικαί πλάναι, αναζητητών της ταυτότητος της ομηρικής Ιθάκης ..................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ..............
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η σπουδαιότης της Ναυτικής, Στρατιωτικής και αεροπορικής τεχνητής ομίχλης ως και η τακτική χρησιμοποίησίς της ...................................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Η Γεωγραφία και η κυριαρχία των θαλασσών ..............
Le Masson Henri :
Ιστορία και εξέλιξις των Αγγλικών αντιτορπιλλικών  (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») .............................
Δελτίον πληροφοριών ................................................101

115147

176


202
227
ΤΕΥΧΟΣ 168 Σεπτέμβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Κ.Α.Α., Πλωτάρχου :
Ναυτικαί εξερευνήσεις κατά την αρχαιότητα ..................
Λ. Ζούκη, Υποπλοιάρχου (Μ) :
Απώλειαι ατμού δια των επιστομίων ............................
Le Masson Henri :
Ιστορία και εξέλιξις των Αγγλικών αντιτορπιλλικών (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») .............................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


235

267

302


315
332
ΤΕΥΧΟΣ 169  Οκτώβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού ............  
Π. Πρωτοπάπα, Αντιπλοιάρχου :
Εισαγωγή εις την σπουδήν της Ναυτικής Ιστορίας 
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Ο ανεφοδιασμός των Γερμανικών πλοίων καταδρομής
κατά τον Μέγαν Πόλεμον. ...........................................
Α. Μιχόπουλου, Υποπλοιάρχου (Μ) :
Οι σύγχρονοι λέβητες και αι τάσεις ανελίξεως αυτών ...
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων ................................. Δελτίον πληροφοριών ...............................................


345

362


388

411

446
454
ΤΕΥΧΟΣ 170 Νοέμβριος
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Το αρχαίον επάκτιον πυροβολικόν και η εποποιία της Ρόδου .....................................................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Ο Αρκτικός ωκεανός και η σημασία του ......................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων ....................................
O. Queant:
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») .......................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................463


496

512

528


537
540
ΤΕΥΧΟΣ 171 Δεκέμβριος
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Ολίγα τινά δια τον μέα του Ναυτικού μας ευεργέτην τον ποτέ Λεωνίδαν Χρ. Παλάσκαν Πλοίαρχον Β.Ν. ..............
Δ. Οικονόμου, Αντιναυάρχου :
Αναμνήσεις εκ του βίου του Λεωνίδα Παλάσκα ............
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Η εγκυκλοπαίδεια του Ναυτικού Πυροβολικού .............
Π. Ηλιομαρκάκη, Δοκ. Γ' τάξ. Μαχίμων :
Θεωρητική μελέτη επί της πορείας και της ταχύτητας του εχθρού ....................................................................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων ....................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................549

577

583


592

616
625
ΕΤΟΣ 1939 ΤΕΥΧΟΣ 172 Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Σ. Λυκούδη, Πλοιάρχου :
Ανασκευή παρερμηνείας ομηρικού τινος στοίχου ναυτικής εννοίας .....................................................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Χριστόφορος Κολόμβος ...............................................
Στασινόπουλου Επ.:
Αι στολαί του Ελλ. Β. Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς
Jacques de Prevaux :
Η εξέλιξις του στρατηγικού σχεδίου εν τω Γερμανικώ Ναυτικώ κατά τον Παγκόσμιον Πόλεμον (Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ......................................................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων ...................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................3

17

3548

86
95
ΤΕΥΧΟΣ 173 Μάρτιος
Γ. Τσαγκρή, Πλοιάρχου :
Τα έλαια των ατμοστροβίλων .......................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Η ιστορία των εμπορικών οδών .....................................
Θ. Σίδα, Ανθυποπλοιάρχου Ιατρού :
Οργάνωσις της υγειονομικής υπηρεσίας κατά τον αεροχημικόν πόλεμον .................................................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων .....................................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ..............................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


109

133


161

179


188
191
ΤΕΥΧΟΣ 174 Απρίλιος
Δ. Οικονόμου, Αντιναυάρχου :
Ο πρώτος κανονισμός καθηκόντων αρχηγών ...............
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Ο ρόλος της αεροπορίας εις την επάκτιον άμυναν .......
Δ. Χατζηαλεξίου, Αντιπλοιάρχου :
Περί εναύσεως και εναυσματικών εκρηκτικών υλών ......
Savat Jean :
Αι Ιόνιοι νήσοι κατά τους Ναπολεόντιους χρόνους
(Μετάφρασις Πλωτάρχου Οικ. Δ. Ζερμπά) ..................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων ....................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................


203

205

227


241

278
286
ΤΕΥΧΟΣ 175 Μάιος
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Επιχειρήσεις εμφράξεως ...........................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Διάφοροι απόψεις επί της Ναυμαχίας της Jutland ........
Δ. Ζέπου, Πλωτάρχου :
Προσβολή κατά υποβρυχίου εν καταδύσει ..................
Θ. Παπαθανασίου, Ανθυποπλοιάρχου (Μ) :
Η λίπανσις των κινητήρων Diesel .................................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων .....................................
O. Queant :
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ..............................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


295

319

336

343

364


373
376
ΤΕΥΧΟΣ 176 Ιούνιος
Δ. Οικονόμου, Αντιναυάρχου :
Η έκθεσις εξ αλλοδαπών επιτροπής περί εκλογής της θέσεως του Ναυστάθμου ............................................
Π. Καμπέρου, Αντιπλοιάρχου (Ο) :
Νομική κατάστασις των Αξιωματικών ...........................
Μ. Χατζηκωνσταντή, Πλωτάρχου :
Προς κατανόησιν των αρχών της γυροσκοπικής πυξίδος Σπέρρυ .....................................................................
Ν.Γ. :
Επίλυσις βλητικών εξισώσεων .....................................
O. Queant:
Αι εν Γαλλία Ναυτικαί κατασκευαί
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ..............................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................389

407


440

494


502
506

ΤΕΥΧΟΣ 177 Ιούλιος - Αύγουστος
Δ. Οικονόμου, Αντιναυάρχου :
Και πάλιν περί Λ. Παλάσκα .......................................
Σ. Λυκούδη, Υποναυάρχου :
Περί του παρ' ημίν Ναυτικού Ονοματολογίου και της ενεστώσης θέσεως αυτού ...........................................
Γ. Παγκάρα, Πλοιάρχου :
Ο Αξιωματικός - Ηγήτωρ ...........................................
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η τακτική χρησιμοποίησις των επακτίων οχυρώσεων και του επακτίου πυροβολικού .........................................
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Γενικαί περιπτώσεις συνεργασίας του Ναυτικού με τον Στρατόν .....................................................................
Λ. Βάτη, Πλωτάρχου :
Γενικότητες τινές επί του κατά θάλασσαν πολέμου ........
Δ. Βουρέκα, Πλοιάρχου ε.α. :
Διάσωσις του H.M.S. «Calliope» εκ του κυκλώνος της νήσου Samoa της 16ης Μαρτίου 1889 ..........................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


3


20

40


66


87

99


115
125
ΤΕΥΧΟΣ 178 Σεπτέμβριος
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η τακτική χρησιμοποίησις των επακτίων οχυρώσεων και του επακτίου πυροβολικού .......................................
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Γενικαί περιπτώσεις συνεργασίας του Ναυτικού με τον Στρατόν ...................................................................
Μ. Μητσάκη, Πλωτάρχου :
Η σημασία του πετρελαίου κατά τον πόλεμον ..............
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Περί της Αιγιαλίτιδος ζώνης ........................................
Ι. Λαζαρίδου, Επισμηναγού :
Μεγάλαι βέρθαι του αέρος .........................................
Θ. Σίδα, Ανθυποπλοιάρχου :
Πρώται βοήθεια κατά των αερχημικόν πόλεμον ..............
Δελτίον πληροφοριών ..................................................129


153

164

184

216

222
233
ΤΕΥΧΟΣ 179 Νοέμβριος
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η αρχαία Ελληνική Στρατιωτική και Ναυτική Σχολή Πολέμου ..................................................................
Θ. Πεζόπουλου, Αντιπλοιάρχου :
Παρατηρήσεις επί της δράσεως των Υ/B κατά τον αρξαμένον πόλεμον ...................................................
Α. Μουραμπά, Αντιπλοιάρχου :
Τελευταίαι ναυτικαί κατασκευεί Ιαπωνίας και Αμερικής
από στρατηγικής και τακτικής απόψεως .....................
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας .................................................................
Μ. Σαρούκου, Υποπλοιάρχου Ε.Ν. :
Ο ναυτικός αθλητισμός.
Η κολύμβησις παρά τοις αρχαίοις ...............................
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Οικονομική και βιομηχανική πλευρά του πολέμου .........
Δελτίον πληροφοριών .................................................241


268


273


289


309

345
353
ΤΕΥΧΟΣ 180 Δεκέμβριος
Α. Χρυσάνθη, Πλοιάρχου :
Συμβολή εις τας μετρήσεις παλίροιας του φλοιού της γης
Π. Κώνστα, Αντιπλοιάρχου :
Η αρχαία Ελληνική Στρατιωτική και Ναυτική Σχολή Πολέμου .................................................................
Α. Μουραμπά, Αντιπλοιάρχου :
Τελευταίαι ναυτικαί κατασκευαί Ιαπωνίας και Αμερικής από στρατηγικής και τακτικής απόψεως .....................
Μ. Χατζηκωνσταντή, Πλωτάρχου :
Επεξήγησις της λειτουργίας του δρομομέτρου «Chernikeeff» ...........................................................
Κ. Αθανασιάδη, Πλωτάρχου (Ο) :
Τα Ταμεία αλληλοβοηθείας Β.Ν. και η ανάγκη της εξυγιάνσεως αυτών ..................................................
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας ................................................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................


359


363


391


406


417


432
453
ΕΤΟΣ 1940 ΤΕΥΧΟΣ 181 Ιανουάριος
Θωμόπουλου Ιακ. :
Το κόλπιον ρεύμα του Ατλαντικού εν τη Οδυσσεία .......
Δ. Χατζηαλεξίου, Αντιπλοιάρχου :
Διαφορά μεταξύ καύσεως και εκρήξεως των εκρηκτικών υλών .......................................................................
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Οικονομικός πόλεμος ................................................
Α. Σπανίδη, Υποπλοιάρχου :
Αμυνα υποβρυχίων κατά αεροσκαφών ........................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Ο πόλεμος ουσία της πολιτείας ..................................
Π. Ρουσέν, Ανθυποπλοιάρχου :
Χρησιμοποίησις του ήχου εν τω Ναυτικώ .......................
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας ..................................................................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................


3


20

40

69

74

89


119
139
ΤΕΥΧΟΣ 182 Μάρτιος
Δεξίωσις του ακαδημαϊκού Στυλ. Εμμ. Λυκούδη .........
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Τεχνική της Ραδιοφωνίας ...........................................
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Οικονομικός πόλεμος ................................................
Di San Secondo E.B., Πλοιάρχου :
Αντιαεροπορική άμυνα εναντίον προσβολής δια καταδύσεων
(Μετάφρασις Υποπλοιάρχου Οικ. Σ. Σαμαρτζή) .........
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Ο πόλεμος ουσία της πολιτείας .................................
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας .................................................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................

149

193

209221

235


261
277
ΤΕΥΧΟΣ 183 Απρίλιος - Μάιος
Κ. Πεζόπουλου, Πλοιάρχου :
Επεξήγησις της λειτουργίας των υδροφωνικών συσκευών μετά ηλεκτρικού αντισταθμιστού ..............................
Δ. Ζέπου, Πλοιάρχου :
Τηλεγραφία δια του εδάφους ..................................
Σ. Μαγειρόπουλου, Υποπλοιάρχου (Μ) :
Βλάβαι των μηχανών Ντήζελ και επισκευαί αυτών ......
Di San Secondo Ε. Β., Πλοιάρχου :
Επίδρασις των προόδων των αεροσκαφών επί της αντιαεροπορικής αμύνης των πλοίων
(Μετάφρασις Υποπλοιάρχου (Ο) Σ. Σαμαρτζή) ..........
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Ο πόλεμος ουσία της πολιτείας ................................
Στ. Νίκογλου :
Τα διεθνή περί ναρκών νόμιμα ...................................
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας .................................................................
Δελτίον πληροφοριών ................................................283

289

300331

350

382


389
403
ΤΕΥΧΟΣ 184 Ιούνιος
Δ. Οικονόμου, Αντιναυάρχου :
Αι θαλάσσιαι στρατιωτικαί μεταφοραί κατά τον σύγχρονον πόλεμον ................................................................
Savant Jean :
Αι Ιόνιοι νήσοι κατά τους ναπολεοντείους χρόνους. Επτάνησιοι πειραταί και καταδρομείς
(Μετάφρασις Πλωτάρχου Οικ. Δ. Ζερμπά) ................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Ο πόλεμος ουσία της πολιτείας ................................
Χρ. Ρομπόκου, Ανθυποπλοιάρχου Ιατρού :
Τι είναι η αμοιβαδική δυσεντερία και ποία μέσα προφυλάξεως του ατόμου εκ της νόσου ταύτης ...........
Στασινόπουλου Επ. :
Στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις της Αθηναϊκής πολιτείας .................................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................417431

454


494


505
527

ΤΕΥΧΟΣ 185 Ιούλιος
Ε. Χαραλάμπη, Αντιπλοιάρχου (Ο) :
Η Κεντρική Επιτροπή προς σχηματισμόν Εθνικού Στόλου.
Ο προάγγελος του Ταμείου Εθνικού Στόλου ...............
Π. Σεγδίτσα, Πλωτάρχου (Ο) ε.α. :
Η επιρροή των λατινογενών γλωσσώνεπί του κοινού ναυτικού γλωσσαρίου μας .........................................
Ν. Δουζίνα, Υποπλοιάρχου (Μ) :
Χυτοκατασκευαί και μεταλλοτεχνία .............................
Θ. Σίδα, Ανθυποπλοιάρχου Ιατρού :
Η υγιεινή εις τα υποβρύχια .........................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................3


16

45

56
73
ΤΕΥΧΟΣ 186 Αύγουστος - Σεπτέμβριος
Davis H. William :
Η ναυτική πλευρά του Ισπανικού πολέμου
(Μετάφρασις «Ν. Επιθεωρήσεως») ...........................
Μ. Μανιάτη, Αντισυνταγματάρχου (Μ) :
Αι κατά θάλασσαν επιχειρήσεις κατά την τελευταίαν πολιορκίαν της Kωνσταντινούπολεως υπό των Τούρκων
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Η ασφάλισις της ασθενείας εν τω Β.Ν. .......................
Ευαγγ. Μπόμπου :
Η αυτόματος ανάφλεξις και η παλαίωσις των ορυκτών ανθράκων .................................................................
Δελτίον πληροφοριών .................................................81


120

140


151
176
ΤΕΥΧΟΣ 187 Οκτώβριος - Νοέμβριος
Σ. Πατσιφά, Αντιπλοιάρχου :
Η δι' ηλεκτροφόρου αγωγού προστασία των πλοίων από των μαγνητικών ναρκών .............................................
Πρωτοκάραβου :
Ο χρωματισμός των πλοίων ........................................
Α.Κ.Α. :
Η ανάπτυξις της γεωγραφίας κατά τον μεσαίωνα μεταξύ των Αράβων ..............................................................
Θ. Σίδα, Υποπλοιάρχου Ιατρ. :
Οξείαι δηλητηριάσει εξ αερίων ....................................
Ι. Τριβιζά :
Η εναέριος άμυνα της Διώρυγος του Παναμά
(Μετάφρασις) ............................................................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................        183

206


225

256


270
280
ΤΕΥΧΟΣ 188 Δεκέμβριος
Κ. Αθανασιάδου, Πλωτάρχου (Ο) :
Πως οι Ιταλοί ενίκησαν εις Λίσσαν 28
Π. Σεγδίτσα, Πλωτάρχου (Ο) :
Αι θαλάσσιαι εμπορικοί οδοί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
και Ινδιών 307
Κ.Α.Α. :
Αι απαρχαί της υπερωκεανίου ατμήρους Ναυσιπλοϊας (1819-1889) 315
A. Boubnoff, Υποναυάρχου :
Το πρόβλημα του Βοσπόρου κατά τον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914 - 18
(Μετάφρασις Κ.Α.Α.) 332
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Αστρονομικά παράδοξα προκύπτοντα από τας πετομηχανάς μεγίστης ταχύτητος                       355
Δελτίον πληροφοριών 361


285


307


315332


355
361

ΕΤΟΣ 1941 ΤΕΥΧΟΣ 189 Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Π. Πρωτόπαπα, Πλοιάρχου :
Μεταξύ των δύο πολέμων (1914 - 1939).
Παραβλέψεις και προβλέψεις ιιι
Κ.Α.Α. :
Η απόπειρα της Ισπανικής εισβολής εις Αγγλίαν ......
Π. Σεγδίτσα, Πλωτάρχου (Ο) :
Τερηδόνες και μαλακόστρακα ξυλοφάγα ................
Πρωτοκάραβου :
Η εξέλιξις της ανθρωπότητας και η θάλασσα ............
Δελτίον πληροφοριών ..............................................

3

42

48
58
ΤΕΥΧΟΣ 190 Μάρτιος
Ημερησία διαταγή της Α.Μ. του Βασιλέως
προς τα στρατεύματα.
Διάφορα ανακοινωθέντα
Δ. Μουραμπά, Αντιπλοιάρχου :
Διώρυξ του Σουέζ ......................................................
Π. Σεγδίτσα, Πλωτάρχου (Ο) :
Ετυμολογικά τινα .......................................................
Κ.Α.Α. :
Αι απαρχαί της υπερωκεανίου ατμήρους Ναυσιπλοϊας (1819-1889) ...............................................................
Π. Φαρμακόπουλου, Υποπλοιάρχου (Ο) :
Το νομικόν καθεστώς του εναέριου χώρου .....................
Δελτίον πληροφοριών ..................................................

67

85


108

128
145