Ιωάννης Μεταξάς
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Ιωάννα - Νανά Μεταξά - Φωκά
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Η κόρη του Ιωάννη Μεταξά, Ιωάννα με χαιδευτικό Νανά, σύζυγος Ευγενίου Φωκά,την 1η Ιουνίου 1940 ήταν 28 ετών και μητέρα δύο κοριτσιών (34 μηνών και 10 μηνών). Την 28η Οκτωβρίου 1940 ανέλαβε τα καθήκοντα οδηγού ασθενοφόρου,  γεννήθηκε το 1912, όταν ο Ιωάννης Μεταξάς βρισκόταν στο Λονδίνο στη  Διάσκεψη για την Ειρήνη.Στον πόλεμο, ως μέλος του Ερυθρού Σταυρού έγινε οδηγός σε αυτοκίνητο Πρώτων Βοηθειών, για την μεταφορά τραυματιών και παρασημοφορήθηκε για την προσφορά της. Αργότερα έγινε Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Μέριμνας.
                
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
e-mail   |   Guest Book   |   Ερωτήσεις   |    Επίκαιρα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
αριθ.Πρωτ.719/ΙΙΑ-10                                                                                                            Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1940
Αξιότιμος Κυρία,
                            Δια το ενδεχόμενον της στρατεύσεως των εν τη υπηρεσία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών οδηγών των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, η Διοίκησις του Ιδρύματος απεφάσισε να αποτανθή εις κυρίας , κατέχουσας δίπλωμα οδηγού, από τας οποίας να ζητήση να δεχθούν να αποτελέσουν μέλη σώματος εεθελοντών οδηγών σθενοφόρων και να προσφέρουν, εις δεδομένην στιγμήν, εθελοντικώς, τα υπηρεσίας των, αναλαμβάνουσαι να ασκηθώσι προηγουμένως εις την οδήγησιν των ασθενοφόρων ημών, αφ' ενός, και αφ' ετέρου εις την παραλαβήν του τραυματίου επί φορείου και τον τρόπον της μεταφοράς τούτου .
                          Η οργάνωσις της ειδικής ταύτης Εθελοντικής Υπηρεσίας απεφασίσθη όπως ανατεθή εις Επιτροπήν εκ Κυριών, με Πρόεδρον την Καν Μαρίαν Ι. Τσάτσου και μέλη τας: Δίδα Λ.Πάππου, Καν. Ν. Πετροκοκκίνου, Καν. Σπηλιοπούλου,Καν. Τσιμπούκη
η οποία Επιτροπή συνεδριάσασα ήδη εν τω Σταθμώ Α' Βοηθειών, υπέδειξεν και ημάς, ως δυναμένη ασφαλώς να βοηθήσητε ενδεχομένως το έργον.
                         Παρακαλούμεν όθεν Υμάς θερμώς όπως αποδεχομένη προσέλθητε εις σύσκεψιν επί του ανωτέρω θέματος την προσεχή Παρασκευήν, 7 τρέχοντος και ώραν 10 της πρωίας, εν τω Σταθμώ Α' Βοηθειών,  Γ' Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου.
Μετά πλείστης υπολήψεως
Ο Διευθυντής
Ι.Δεουδές